चिया तथा कफि विकास बोर्डमा जागिर खुल्यो !

यो समाचार 405 पटक पढिएको

Tea And Coffee Board

पदपूर्ति सम्बन्धि विज्ञापन/सुचना

गाेरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७२।६।२

Jobयस बोर्डमा रिक्त रहेका देहायका पदहरुमा देहाय अनुसार पदपूर्ति गर्ने गरि निर्णय भएअनुसार बढुवा र प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा पद पूर्तिका लागि निम्न बमोजिमका योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट बोर्डद्वारा स्वीकृत ढाँचाको फाराममा दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

क्र.सं. विज्ञापन नं. पदसेवासमूहउपसमूह जेष्ठता का..मु

खुला तथा समावेशी

माग पद संख्या परीक्षा दस्तुर रू
१. १/०७२-७३ निर्देशक, अधिकृतस्तर,

प्रथम श्रेणी

खुला १ (एक) १५००।-
२. २/०७२-७३ उपनिर्देशक, अधिकृतस्तर,

द्वितीय श्रेणी

जेष्ठता र का.स.मु, १ (एक) १२००।-
३. ३/०७२-७३ क्षेत्रीय निर्देशक अधिकृतस्तर,

द्वितीय श्रेणी

खुला १ (एक) १२००।-
महिला १ (एक)
४. ४/०७२-७३ प्रशासकीय अधिकृत, अधिकृतस्तर,

तृतीय श्रेणी

खुला १ (एक) १०००।-
५. ५/०७२-७३ तथ्याङ्क अधिकृत, अधिकृतस्तर, तृतीय श्रेणी खुला १ (एक) १०००।-
६. ६/०७२-७३ कृषि विकास अधिकृत (चिया/कफी),

योजना प्रमुख, अधिकृतस्तर,

तृतीय श्रेणी

खुला ३ (तीन) १०००।-
महिला १ (एक)
आ.ज. १ (एक)
मधेसी १ (एक)
७. ७/०७२-७३ कृषि प्राविधिक, सहायकस्तर,

प्रथम श्रेणी

खुला १० (दश) १०००।-
महिला ३ (तीन)
आ.ज. २ (दुई)
मधेसी २ (दुई)
 दिलित १ (एक)
८. ८/०७२-७३ प्रशासन सहायक/निजी सहायक,

सहायक स्तर, प्रथम श्रेणी

खुला १ (एक) ४००।-
महिला १ (एक)
९. ९/०७२-७३ लेखापाल, सहायक स्तर,

प्रथम श्रेणी

खुला २ (दुई) ४००।-
महिला १ (एक)
१०. १०/०७२-७३ कार्यालय सहायक, सहायक स्तर,

द्वितीय श्रेणी

खुला १ (एक) ३००।-
महिला १ (एक)
११. ११/०७२-७३ सहायक कृषि प्राविधिक,

सहायक स्तर, द्वितीय श्रेणी

खुला २ (दुई) ३००।-
महिला १ (एक)

परीक्षाको किसिम                                       :–   लिखित र अन्तर्वार्ता ।

समावेशी समूहको लागि थप परीक्षा दस्तुर  :–   प्रत्येक समावेशी समूहका लागि वि.नं. ३ को हकमा रु. ५००।–,

वि.नं. ६ को हकमा ४००÷–, वि.नं. ७ ,  ८ र ९ को हकमा २०० र वि.नं. १० र ११ को हकमा रु १५०÷– का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।

परिक्षा दस्तुर बुझाउने स्थान                      :–   राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौमा रहेको यस बोर्डको खाता च.हि.नंं. १३५१ मा परिक्षा दस्तुर बुझाएको सक्कलै भौचर पेश गर्नु पर्नेछ ।

दरखास्त दिने स्थान                                  :–   बोर्डको केन्द्रिय कार्यालय नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौं ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति                     :–   २०७२/०६/२२ गते सम्म (दरखास्त दिने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको दिन) र दोब्बर दस्तुर तिरी २०७२/०६/२९ गते सम्म ।

उमेर                                                          :–

क) अधिकृत स्तर प्रथम र द्धितिय श्रेणीको हकमा :–

मिति २०७२/०६/२२  मा २१ बर्ष पूरा भई ४५ बर्ष ननाघेको

ख) अधिकृत स्तर तृतिय श्रेणीको हकमा  :–

मिति २०७२/०६/२२  मा २१ बर्ष पूरा भई ३५ बर्ष ननाघेको तर महिला र अपाङ्गको हकमा ४० वर्ष ननाघेको

ग) सहायक स्तर प्रथम र द्धितिय श्रेणीको हकमा :-

मिति २०७२/०६/२२  मा १८ बर्ष पूरा भई ३५ बर्ष ननाघेको तर महिला र  अपाङ्गको हकमा ४० वर्ष ननाघेको

 “तर बोर्ड वा बोर्ड अन्तर्गतको कार्यालयमा अविच्छिन्न रुपमा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि देखि कार्यरत रहेको र बोर्ड वा बोर्ड अन्तर्गतको कार्यालयमा सेवा प्रारम्भ गर्दा यस उपविनियम बमोजिमको उमेरको हद ननाघेको करार वा अस्थायी कर्मचारीलाई एक पटकका लागि प्रतियोगात्मक परिक्षामा समावेश हुनको लागि उमेरको हद लाग्नेछैन

परीक्षा मिति र सम्पर्क मिति                   :–

मिति २०७२।०७।१२ को सम्पर्क मितिमा परीक्षा कार्यक्रम तोकिने छ ।

आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता        :–

जेष्ठता र का.स.मु को आधारमा बढुवाको लागि :– राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड विनियमावली २०६६को परिच्छेद ३ अनुसार को योग्यता पुरा भएको ।

खुला प्रतियोगिताको लागि :–

)    निर्देशकअधिकृतस्तरप्रथम श्रेणी पदको लागि :–

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कुनै संस्था वा कुनै संगठित संस्थामा कम्तिमा ७ वर्ष अधिकृत स्तरमा सेवा गरेको वा विद्यावारिधी गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कुनै संस्था वा कुनै संगठित संस्थामा ५ वर्ष सेवा गरेको ।

)    क्षेत्रीय निर्देशकअधिकृतस्तरद्वितीय श्रेणी पदको लागि :–

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कुनै संस्था वा कुनै संगठित संस्थामा कम्तिमा ५ वर्ष अधिकृत स्तरमा सेवा गरेको वा विद्यावारिधी गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कुनै संस्था वा कुनै संगठित संस्थामा ३ वर्ष सेवा गरेको ।

)    प्रशासकीय अधिकृतअधिकृतस्तरतृतीय श्रेणी पदको लागि:-  

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको ।

)    तथ्याङ्क अधिकृतअधिकृतस्तरतृतीय श्रेणी पदको लागि:-

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्कशास्त्र विषयमा कम्तिमा स्नातक वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको ।

)    कृषि विकास अधिकृत (चिया/कफि), योजना प्रमुखअधिकृतस्तरतृतीय श्रेणी पदको लागि :

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विषयमा कम्तिमा स्नातक वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको ।

)    कृषि प्राविधिकसहायकस्तरप्रथम श्रेणी पदको लागिः

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विषयमा कम्तिमा प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको

)    प्रशासन सहायक÷निजी सहायकसहायक स्तरप्रथम श्रेणी पदको लागि :–

 मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको ।

)    लेखापाल , सहायक स्तरप्रथम श्रेणी पदको लागि :–

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट लेखा, व्यावस्थापन वा अर्थशास्त्र विषय लिई कम्तिमा प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको ।

)    कार्यालय सहायकसहायक स्तरद्वितीय श्रेणी पदको लागि :–

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको ।

१०)   सहायक कृषि प्राविधिकसहायक स्तरद्वितीय श्रेणी पदको लागि :–

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विषयमा कम्तिमा एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको

द्रष्टव्य

(क) दरखास्त फारामको नमूना यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुस् ।  क्लिक गरेर डाउनलाेड गरी आवश्यक विवरण भरी तोकिएको कागजात सहित साधारण फाइलमा विज्ञापन नं., सेवा र उम्मेदवारको नाम, थर लेखी फाइलमा नत्थी गरी बुझाउन सकिने छ वा A4 साईजको पेपरमा दिइएको साइजमा फरक नपारी फोटोकपि गरी वा कम्प्युटर टाइप गरी बुझाउन सकिने छ ।

(ख) दरखास्त साथ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू (अ) लब्धांकपत्र (आ) चारित्रिक प्रमाणपत्र (इ) विदेशी शैक्षिक योग्यताको हकमा समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीै र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेतको प्रतिलिपि एवं दरखास्त दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद पेश गर्नु पर्नेछ । प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिमा उम्मेदवार स्वयमले सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी दस्तखत गर्नु पर्ने छ ।

(ग) दोब्बर दस्तुरको म्यादलाई उमेर, शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव तथा नोकरी अवधिको प्रयोजनका लागि गणना गरिने छैन ।

(घ) समावेशी समूहभित्र फाराम भर्ने उम्मेदवारहरुले विज्ञापन अनुसारका प्रत्येक समावेशी समूहका उम्मेदवारहरुका लागि दरखास्त फारामको पहिलो पाना छुट्टा छुट्टै भर्नु पर्नेछ, तर रोल नम्बर र प्रवेशपत्र भने एउटा मात्र प्रदान गरिने छ ।

समावेशी तर्फका उम्मेदवारहरुले पेश गर्नु पर्ने थप कागजातहरुः

समावेशी तर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुले तोकिएका बाहेक निम्न कागजातहरु पेश गर्नु पर्ने छ ।

(क) आदिवासी/जनजातिका हकमा नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा, तर नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जाति भित्र एकभन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जाति भित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

(ख) दलितका हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा, तर, राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जाति भित्र एकभन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जाति भित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

(ग) मधेसीका हकमा नेपाल सरकाले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा, तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :